KOMPLEXNÉ PRÁVNE
PORADENSTVO A ZASTUPOVANIE

KOMPLEXNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
A ZASTUPOVANIE

Poskytujeme právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a trestného práva

Poskytujeme právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného
a trestného práva

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GELNICA občianske právo

OBČIANSKE PRÁVO

Zmluvné právo, vymáhanie pohľadávok, náhrada škody, vypracovanie žalôb a podaní, dedičské právo, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GELNICA obchodné právo

OBCHODNÉ PRÁVO

Zakladanie obchodných spoločností a družstiev, zmeny v existujúcich obchodných spoločnostiach a družstvách, právne zastúpenie podnikateľov.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GELNICA rodinné právo

RODINNÉ PRÁVO

Konanie o rozvod, výživné, určenie a popretie otcovstva, starostlivosť o maloletých.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GELNICA trestné právo

TRESTNÉ PRÁVO

Obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie poškodených v trestnom konaní, zastupovanie poškodených násilnými trestnými činmi.

Ďalšie služby

Ďalšie služby

Zabezpečujeme vypracovanie rôznych typov zmlúv, zastupovanie klientov v súdnych a mimosúdnych konaniach (priestupkové konanie, katastrálne konanie a iné správne konania), zastupovanie v exekučnom konaní a v rozhodcovskom konaní, riešime konkurzy a oddlženie - osobný bankrot a tiež právne konzultácie a rozbory.

Zabezpečujeme vypracovanie rôznych typov zmlúv, zastupovanie klientov v súdnych a mimosúdnych konaniach (priestupkové konanie, katastrálne konanie a iné správne konania), zastupovanie v exekučnom konaní a v rozhodcovskom konaní, riešime konkurzy a oddlženie - osobný bankrot a tiež právne konzultácie a rozbory.

Advokát Gelnica Ivana Orosová

Komplexné právne poradenstvo
a zastupovanie v právnych oblastiach

Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v právnych oblastiach

Adresa

Slovenská 77
Gelnica

Kontakt

0948 073 944
0911 560 811


© 2022- ATELIER100 ✿ For the moments & details
© 2022- ATELIER100
✿ For the moments & details ✿